Gemeente Leusden start proefprojecten Kamers met Aandacht - Kamers met Aandacht Menu

Gemeente Leusden start proefprojecten Kamers met Aandacht

LEUSDEN

De gemeente Leusden start de komende twee jaar twee pilots om dak- en thuislozenproblematiek tegen te gaan en stelt hiervoor per jaar 19.200 euro beschikbaar uit de algemene reserve. De pilots heten Kamers met Aandacht en de Omklapconstructie.

De pilot Kamers met Aandacht (KmA) is voor (kwetsbare) jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en geen woonruimte hebben. KmA zoekt inwoners in de gemeente die een kamer in hun eigen woning beschikbaar stellen en informele steun bieden. KmA

koppelt inwoners aan de jongeren en verzorgt werving, screening, matching en begeleiding.

Dit betekent voor cliënten dat zij zorg moeten accepteren en werken aan herstel, en de aanbieder wordt vergoed voor zijn extra werk

De pilot Omklapconstructie start voor volwassen die niet via de reguliere weg in aanmerking kunnen komen voor een woonplek en dreigen dakloos te raken. Bij een omklapconstructie is er sprake van een aparte huurconstructie waarbij een omklapcontract wordt ingezet: Een inwoner krijgt een nieuwe woning vanuit woningstichting Omthuis toegewezen onder voorwaarde dat hij twee jaar lang hulp aanvaardt van een passende zorgverlener. Dit betekent voor cliënten dat zij zorg moeten accepteren en werken aan herstel, en de aanbieder wordt vergoed voor zijn extra werk.

‘VRAAG NOG STEEDS GROOT’

,,We zorgen met de twee pilots voor woonruimte voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar én volwassen die niet via de reguliere weg in aanmerking kunnen komen voor een woonplek en dreigen dakloos te raken. Het doel is dat deze pilots helpen in hun zelfredzaamheid en het vinden van uiteindelijk een passende zelfstandige woning. De afgelopen jaren zijn er woonplekken voor jongeren gerealiseerd, toch is de vraag nog steeds groot en is er nog niet voor alle jongeren een passend aanbod”, motiveert het college van B&W haar besluit. Dit initiatief is volgens het college in gemeenten Amersfoort, Eemnes en Soest al succesvol uitgerold.

Kamers met Aandacht houdt met andere zorgorganisaties op dinsdagavond 10 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur aan de Burgemeester de Beaufortweg 16 een informatieavond voor inwoners die overwegen iets te betekenen voor kwetsbare jongeren.

,,Een omklapconstructie kennen wij in Leusden nog nieten willen wij mogelijk maken via de pilot. Het kost 1.400 euro per omklaptraject, maar hierdoor worden ook kosten voorkomen”, schrijft het college. In 2020 heeft de gemeente voor aanpak dak- en thuislozenproblematiek een incidentele rijksbijdrage van 49.600 euro ontvangen. Dat ‘geoormerkte’ geld kan hiervoor ingezet worden.

WERVING OP MAAT

Het college waarschuwt wel bij dit besluit dat ‘de eigen kanalen inzetten bij Kamers met Aandacht’ wel belangrijk is: ,,Doen we dit niet of onvoldoende, dan kan het wervingsproceslanger duren of komen er onvoldoende kamers beschikbaar. Bij een te grote doelgroep bestaat de kans dat je meer deelnemers hebt dan beschikbare kamers. Met te smal werven heb je juist minder deelnemers en te veel beschikbare kamers.”

Hoe groot het probleem van dak- en thuislozenproblematiek in de gemeente in absolute aantallen is, meldt het college niet.